MARTINA BACÍKOVÁ, ředitelka a zakladatelka INEV a Ekonomické olympiády
Panel Nové trendy v profesním rozvoji pedagogů

Martina Bacíková je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou Institutu ekonomického vzdělávání (INEV), založeného v České republice. Hlavním projektem je Ekonomická olympiáda, soutěž pro studenty středních škol. Výsledky soutěže analyzují úroveň středoškolské výuky ekonomie a INEV s pomocí Ekonomické olympiády usiluje o zlepšení ekonomického a finančního vzdělávání pro učitele, školy i studenty. V posledních dvou letech se český projekt Ekonomické olympiády dočkal také expanze do zahraničí. Projektu se zúčastnilo již přes 20 000 studentů z více než 450 škol. Získala zkušenosti jako předsedkyně české organizace Students for Liberty CZ, spoluzaložila český start-up „Dáme zkoušku“ a působila jako ekonomická novinářka a moderátorka v Roklen24, Forum24 a CollegeTV. Pracovala také v investiční skupině Roklen jako projektová manažerka a jako Equity a Forex Trader.

 

VÍT BERAN, projekt Pomáháme školám k úspěchu
Panel Škola jako místo výkonu a soutěživosti či kreativity a partnerství

Vzdělávání, svému rozvoji, podpoře kolegů, zavádění efektivních metod a technik ve svém učení i do života školy se věnuje v roli učitele, ředitele, lektora a mentora 36 let. Svou profesní pedagogickou dráhu zahájil v roce 1982 v ZŠ Libčická v Praze 8, od února 1992 se stal ředitelem Fakultní základní školy Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty v Praze v Táborské ulici. Od února 2007, působí jako ředitel pražské ZŠ Kunratice, která je fakultní školou pedagogické a přírodovědecké fakulty, školou zařazenou do sítě SZU Praha „Škola podporující zdraví“, je EKOŠKOLOU, realizuje mezinárodní program GLOBE a je pilotní školou projektu Pomáháme školám k úspěchu.
V osmdesátých letech vedl kabinet biologie při Obvodním pedagogickém středisku v Praze 8 a od roku 1990 se aktivně zapojil do činnosti profesních asociací (PAU, AŘZŠ ČR a APU ČR). Aktivně působí v oblasti DVPP a při tvorbě, ověřování a dotváření projektů pro základní školství. Byl dlouholetým členem redakční rady Učitelských listů, editorem publikací Nakladatelství Dr. Josef Raabe a autorem textů a publikací pedagogického čtení. Od roku 2008 pracuje v expertní radě projektu Pomáháme školám k úspěchu. V posledních letech se věnuje rozvoji koučovacích dovedností a spolupracuje s projektem Učitel naživo.
Je ženatý, má čtyři děti. Má rád přírodu a turistiku – voda, kolo, lyže, hory…

 

PETER BOLCHA, viceprezident pro výzkum, Anglo-American University
Panel Aktivní učení – výukové metody budoucnosti

Peter Bolcha earned both his M.Sc. and Ph.D. in Economics at the University of Economics, Prague. His research interests are connected with empirical economics and applied econometrics. Peter has published on topics related to investment incentives and methods and evaluations of government policies. Along with his academic activities that include past jobs at University of Economics, Prague and Charles University, he has worked on projects with major institutions and companies such as Czech Railways, RWE/Innogy, and the Ministry of Trade.

Since 2012 he procured and managed more than 70 collaborative university projects with faculty, student and faculty-student teams for clients ranging from small businesses to MNCs, as well as non-profit organizations including UNICEF.

 

MIROSLAVA ČERNOCHOVÁ, proděkanka pro zahraniční vztahy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Panel Nové trendy v profesním rozvoji pedagogů

Miroslava Černochová působí od 1985 na PedF UK na katedře informačních technologií a technické výchovy, kde se podílí na přípravě budoucích učitelů informaticky zaměřených předmětů zařazených do kurikula ZŠ a do všeobecného vzdělávání SŠ. Specializuje se na didaktické otázky využití digitálních technologií ve vzdělávání a rozvoje informatického myšlení na 1. a 2. stupni ZŠ. Má bohaté zkušenosti s mezinárodní spoluprací při řešení EU projektů, podílela se na organizování řady mezinárodních konferencí věnovaných problematice využití digitálních technologií ve vzdělávání. členem Jednoty školských informatiků, Jednoty českých matematiků a fyziků, mezinárodní federace International Federation for Information Processing (IFIP). V Association of Teacher Education in Europe (ATEE) od 2005 řídí pracovní skupinu RDC „Digital Technology and Teacher Education“. Je zapojena do činnosti mezinárodní komunity pod názvem „constructionism“.

 

JIŘÍ HOKEŠ, ScioŠkola
Panel Škola jako místo výkonu a soutěživosti či kreativity a partnerství

Do roku 2015 podnikal v oboru vzdělávání dospělých a zárove 6 let působil na Harvard University Extension School, kde spoluzakládal kurz The History of Blues in America. Oběma těmto činnostem se věnoval rád, ale poté co se stal rodičem, zatoužil se věnovat činnosti, ve které by spatřoval větší smysl, a která by měla větší společenský dopad. Oba tyto parametry naplňuje jeho stávající profese ředitele ScioŠkoly. Je vášnivým bluesovým kytaristou a amatérským hokejistou.

 

JIŘÍ HRUŠKA, lektor dalšího vzdělávání pedagogů
Panel Aktivní učení – výukové metody budoucnosti

Jiří Hruška je absolventem Pedagogické fakulty v Hradci Králové. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se pohybuje již od roku 1992. Působil na gymnáziu, ve státní i soukromé ZŠ, v několika střediscích environmentální výchovy a externě i na Katedře kulturní a sociální ekologie Fakulty humanitních studií UK Praha a ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. Je externím lektorem, mentorem a facilitátorem Společnosti pro kvalitu školy, Vysočina Education, Descartes, INFRA, Národního institutu dalšího vzdělávání aj.  Zaměřuje se především na diferenciaci a individualizaci výuky, konstruktivismus, metody a formy aktivního učení, projektové vyučování, formativní hodnocení žáků i učitelů, čtenářskou a matematickou gramotnost, rozvoj klíčových kompetencí a na vytváření výukových jednotek v rámci vzdělávacích oblastí člověk a jeho svět, člověk a příroda a člověk a společnost. Vedle lektorské činnosti se již osmým rokem věnuje individuální podpoře učitelů (mentoring, konzultace, zpětnou vazbu z pozorování ap.).

 

PETR CHÁRA, Open Gate
Panel Aktivní učení – výukové metody budoucnosti

Petr má bohaté zkušenosti ze svá pedagogické praxe, ze zahraničních stáží, konferencí a workshopů, které od roku 2004uplatňuje na gymnáziu Open Gate. Jako lektor i účastník se věnuje různým vzdělávacím kurzům, seminářům a konferencím. Petr procestoval značnou část Evropy a USA, sever Afriky, jihovýchod a západ Asie, Japonsko a Austrálii.
Vzdělání
1989 – 1994, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obory Matematika a Zeměpis
Praxe
Petr svou učitelskou praxi zahájil v roce 1994 na Soukromém gymnáziu Praha, kde postupně zastával role učitele, PR manažera a zástupce ředitele. Od roku 2003 se v projektu Varianty věnoval globálnímu rozvojovému vzdělávání (GRV). V letech 2006 – 2007 vedl na Katedře pedagogiky na Filozofické fakultě UK kurz GRV. Petr se zúčastnil mnoha zahraničních stáží a konferencí, namátkou European summit for Educators v Bruselu, Conference of the Agency for Cooperation in SE v italském Duino, International Baccalaureate DP Workshop v Keni, Velké Británii, Německu a Francii či Marshall Memorial Fellowship v USA. Od roku 2010 se každoročně účastní konferencí CIS – International Admission and Guidance. Petr má bohatou publikační činnost – je spoluautorem řady publikací a pravidelně přispívá do odborných periodik.
Petr je certifikovaným učitelem ekonomie, geografie a byznysu a managementu a hodnotitelem předmětu ekonomie v programu mezinárodní maturity International Baccalaureate: IBDP Economics (Geography, Business sand  Management) Teacher and IB Economics Examiner.
Koníčky
Petr tráví čas aktivně se svou rodinou – rád cestuje, pravidelně běhá, jezdí na kole. V Open Gate inicioval charitativní akci Run and Help aneb běhání, které pomáhá, jež se stala celostátním projektem společně s Kontem Bariéry.

 

MICHAL KADERKA, Svět médií
Panel Mediální gramotnost a úroveň mediální výchovy na českých školách

Vystudoval PedF UK, aprobaci dějepis – ZSV pro II. i III. stupeň. Od roku 1998 do roku 2008 pracoval pro Lauderovy školy při ŽOP v Praze. Od roku 2010 učí mediální výchovu na pražském Gymnáziu Na Zatlance a od roku 2018 učí ZSV na Karlínské obchodní akademii a VOŠE. V roce 2015 spoluzaložil Alianci pro otevřené vzdělávání na podporu rozvoje otevřených vzdělávacích zdrojů a v roce 2017 s dalšími učiteli založil Učitelskou platformu. Ta sdružuje aktivní učitele od mateřinek po vyšší odborné a umělecké školy a jejím cílem je kvalitativní změna ve vzdělávání.

 

ADÉLA KLEČKOVÁ, Nadace Friedricha Naumanna
Panel Mediální gramotnost a úroveň mediální výchovy na českých školách

Adéla Klečková pracuje jako projektová manažerka v nadaci Friedricha Naumanna. Vystudovala Mediální studia a žurnalistiku, Evropská studia a Mezinárodní vztahy na Masarykově Univerzitě v Brně a studovala také na Freie Universitaet v Berlíně. Pracovala jako redaktorka pro Hospodářské noviny a psala politické komentáře pro řadu menších portálů. Kromě českých médií publikuje články také v němčině a angličtině. V roce 2016 vytvořila workshop pro zvýšení mediální gramotnosti mezi studenty středních a základních škol. V oblasti mediálního vzdělávání spolupracuje mimo jiné s Jedním světem na školách a projektem Stužák.

 

ESTER PĚKNÁ, Jeden svět na školách, projekt Mediální výchova
Panel Mediální gramotnost a úroveň mediální výchovy na českých školách

Působí v Člověku v tísni od roku 2015, ve vzdělávacím programu Jeden svět na školách koordinovala několik projektů pro studenty i vyučující, např. Studentské volby ,Filmovou výchovu nebo Kdo jiný?.
Momentálně vede tým mediálního vzdělávání, mezi jehož aktivity patří příprava vzdělávacích materiálů do výuky a organizace akcí pro pro školy.

 

MICHAL PITÍN, Velvyslanectví Finska
Panel Škola jako místo výkonu a soutěživosti či kreativity a partnerství

Absolvent Pedagogické fakulty UK a skaut. V současnosti pracuje na velvyslanectví Finska v Praze. Předchozí pracovní zkušenosti jsou spojeny především se školstvím a vzděláváním a to jak v Čechách, tak i ve Finsku.

 

JAN VESELÝ, Aliance pro mladé
moderátor konference

Jan Veselý koordinuje v ČR Alianci pro mladé (více jak 50 firem s cílem pomoci mladým lidem najít svoje místo ve světě práce). Stvořil několik akceleračních programů zaměřených na sociální inovace (např. Laboratoř Nadace Vodafone). V současnosti vyučuje na Univerzitě Karlově: v Kampusu Hybernská vede Inovační laboratoř. Založil EduFórum (setkávání inovátorů ve vzdělávání), je členem podnikatelského ekosystému Red Button a spolutvůrcem sítě Changemakers ČR.